Produkte

Farba podkładowa LATEX GRUNT

Kategoria: Farby

Farba produkowana na bazie dyspersji lateksowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków modyfikujących. Ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Tworzy  matową powłokę, bez marszczeń i spękań, regulującą chłonność podłoża co pozwala znacznie zredukować zużycie farby nawierzchniowej, szczególnie na płytach gipsowo-kartonowych i powierzchniach, gdzie wcześniej dokonano uzupełnień np. gipsem. Farba produkowana jest w kolorze białym.  

ZASTOSOWANIE

HERQLES GRUNT LATEKSOWY jest farbą podkładowo-gruntującą przeznaczoną do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Zalecana do wymalowań nowych i starych podłoży  z betonu, tynku cementowego, cementowo-wapiennego, tynku gipsowego, kamienia a w szczególności płyt gipsowo-kartonowych.  Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegły, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych oraz powierzchni drewnianych lub drewnopochodnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże powinno być suche, nośne, czyste, wolne od kurzu i brudu oraz niezanieczyszczone tłuszczami. Podłoża silnie piaszczące się lub o bardzo dużej chłonności należy zagruntować preparatami wzmacniającymi HERQLES. Ubytki w podłożu należy zaszpachlować. Nierówności oraz spękania wyrównać akrylową gładzią HERQLES.  Świeże tynki cementowo-wapienne malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach, tynki gipsowe po 2 tygodniach od zakończenia prac tynkarskich. Natomiast tzw. „suche tynki” po przeszlifowaniu i odpyleniu.

PRZYGOTOWANIE FARBY

farba podkładowa dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie mieszać z innymi produktami. Farbę nie należy rozcieńczać ani zagęszczać ( w zależności od użytego narzędzia do nakładania powłoki dopuszcza się max. rozcieńczenie wodą do 5% obj.). Przed użyciem dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym, równomierną warstwą. Przy nakładaniu warstwy dekoracyjnej odczekać od 2 do 4 godz.( dla temperatury +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% ). Czas wysychania powłoki zależny jest od temperatury podłoża i otoczenia, wilgotności powietrza oraz rodzaju podłoża. Należy zwrócić uwagę aby warstwa dekoracyjna nakładana była po całkowitym wyschnięciu farby podkładowej. Stosować w temperaturze od +5 do +25°C. Temperatura ta odnosi się zarówno do podłoża jak i otoczenia.

WYDAJNOŚĆ

z 1 litra ok.  7-10 m w zależności od porowatości podłoża, sposobu nakładania farby i rodzaju użytych narzędzi. Aby dokładnie określić zużycie zaleca się przeprowadzenie próby na danym podłożu.

 

NARZĘDZIA

bezpośrednio po pracy umyć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

składować i transportować w dodatnich temperaturach. Nie przechowywać i nie przewozić farby w bezpośrednim nasłonecznieniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem!!! Okres przydatności farby umieszczony na opakowaniu.

UWAGI

podczas prac należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami lub połknięciu skonsultować się z lekarzem. Pokaż opakowanie lub etykietę. S2 Chronić przed dziećmi. Resztek nie wylewać do kanalizacji. Limit zawartości LZO wg. Dyrektywy 2004/42/WE( kat.A/a/FW): 75g/l ( 2007 )/30g/l ( 2010 ). Produkt zawiera max. 28g/l. Niniejsze informację stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.